The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

Anić šampion sveta

granpri_milos_anicMi­loš Anić je vla­dar pla­ne­te u di­sci­pli­ni lou ki­ku do 60 kg. Po­be­dom u fi­na­lu Svet­skog pr­ven­stva u Sko­plju po­stao je no­vi šam­pi­on sve­ta uje­di­nivši evrop­ski i svet­sku kru­nu. Evrop­sku je osvo­jio u Ba­kuu pro­šle je­se­ni.

U fi­na­lu Anić je bio bo­lji od Edu­ar­da Ma­ma­do­va iz Azer­bej­dža­na 3:0. Na pu­tu do tro­na re­pre­zen­ta­ti­vac Sr­bi­je je za­be­le­žio če­ti­ri po­be­de. Redom je pobeđivao Ru­muna Flo­ri­jana Lu­pu, Ira­ča­ni­na Ah­me­da Asa­na, Fran­cu­za Mu­sta­fe Ru­soa u po­lu­fi­na­lu, a po­tom i Ma­ma­do­va u fi­na­lu. Sve me­če­ve do­bio je ube­dlji­vo 3:0.

Eva Ha­la­ši ni­je us­pe­la da se do­mog­ne zla­ta. U od­lu­ču­ju­ćem me­ču pre­tr­pe­la je po­raz od Fran­cu­ski­nje Pa­ge Je­lo. Ri­val­ka je sla­vi­la 3:0, a Ha­la­ši se oki­ti­la sre­br­nim od­lič­jem.

U pre­po­dnev­nom ter­mi­nu odr­ža­ni su svi po­lu­fi­nal­ni me­če­vi. Uz dva već od­ra­đe­na fi­na­la, me­če­ve za zla­to obez­be­di­la su još pe­to­ri­ca re­pre­zen­ta­ti­va­ca.

Podsetimo, pored Anića i Halaši u finala su se plasirali i LJuba Jalovi pobedom prekidom protiv Belorusa Dmitrija Barnaua čime je „istakao kandidaturu“ za otkrovenje Šampionata, Aleksandar Topić, trijumfom protiv Maria Markovića (Bosna i Hercegovina),  Stevan Živković posle sigurne pobede protiv Francuza Bosara, Dragan Jovanović trijumfom protiv Belorusa Makaraua, i Nenad Pagonis glatkom pobedom protiv sjajnog Rusa Vladimira Minejeva.

Re­zul­ta­ti ­fi­na­la lou kik - mu­škar­ci do 60 kg: Mi­loš Anić - Edu­ard Ma­ma­dov (Azer­bej­džan) 3:0

K1 stil že­ne do 65 kg: Eva Ha­la­ši – Pa­ge Je­lo (Fran­cu­ska) 0:3.

kick letak 250px

Kik boks savez Srbije na FB

youtube kbss

Pratite nas na Instagram-u

Instagram 

Pratite nas na Twitter-u

Korisni linkovi

MOS

sportski savez

antidoping agencija

adresar sporta

wako

wako europe new

wako pro

 
iwga logo

 

gaisf logo

Prijatelji kik boks saveza

Baner www.putnosvet.rs200px


TOP10 veliki

 

logotip fer plej

 

KBSV

 

KBSB

JovPros Web Disign