Anić šampion sveta

granpri_milos_anic

Mi­loš Anić je vla­dar pla­ne­te u di­sci­pli­ni lou ki­ku do 60 kg. Po­be­dom u fi­na­lu Svet­skog pr­ven­stva u Sko­plju po­stao je no­vi šam­pi­on sve­ta uje­di­nivši evrop­ski i svet­sku kru­nu. Evrop­sku je osvo­jio u Ba­kuu pro­šle je­se­ni.

U fi­na­lu Anić je bio bo­lji od Edu­ar­da Ma­ma­do­va iz Azer­bej­dža­na 3:0. Na pu­tu do tro­na re­pre­zen­ta­ti­vac Sr­bi­je je za­be­le­žio če­ti­ri po­be­de. Redom je pobeđivao Ru­muna Flo­ri­jana Lu­pu, Ira­ča­ni­na Ah­me­da Asa­na, Fran­cu­za Mu­sta­fe Ru­soa u po­lu­fi­na­lu, a po­tom i Ma­ma­do­va u fi­na­lu. Sve me­če­ve do­bio je ube­dlji­vo 3:0.

Eva Ha­la­ši ni­je us­pe­la da se do­mog­ne zla­ta. U od­lu­ču­ju­ćem me­ču pre­tr­pe­la je po­raz od Fran­cu­ski­nje Pa­ge Je­lo. Ri­val­ka je sla­vi­la 3:0, a Ha­la­ši se oki­ti­la sre­br­nim od­lič­jem.

U pre­po­dnev­nom ter­mi­nu odr­ža­ni su svi po­lu­fi­nal­ni me­če­vi. Uz dva već od­ra­đe­na fi­na­la, me­če­ve za zla­to obez­be­di­la su još pe­to­ri­ca re­pre­zen­ta­ti­va­ca.

Podsetimo, pored Anića i Halaši u finala su se plasirali i LJuba Jalovi pobedom prekidom protiv Belorusa Dmitrija Barnaua čime je „istakao kandidaturu“ za otkrovenje Šampionata, Aleksandar Topić, trijumfom protiv Maria Markovića (Bosna i Hercegovina),  Stevan Živković posle sigurne pobede protiv Francuza Bosara, Dragan Jovanović trijumfom protiv Belorusa Makaraua, i Nenad Pagonis glatkom pobedom protiv sjajnog Rusa Vladimira Minejeva.

Re­zul­ta­ti ­fi­na­la lou kik – mu­škar­ci do 60 kg: Mi­loš Anić – Edu­ard Ma­ma­dov (Azer­bej­džan) 3:0

K1 stil že­ne do 65 kg: Eva Ha­la­ši – Pa­ge Je­lo (Fran­cu­ska) 0:3.

X