Obaveštenje o registraciji u Agenciji za privredne registre

mini KBSS Logo

 

Obaveštenje za klubove, članove Kik boks saveza Srbije

Kao što ste već upoznati, po novom Zakonu o sportu, obaveza svih sportskih udruženja je registracija u Agenciji za privredne registre i ona mora biti obavljena do 12. 04. 2012. godine. Tim povodom želim da Vas obavestim da je Kik boks savez Srbije svoju obavezu već ispunio i da Vam dam uputstvo kako da i vi to učinite za svoje klubove.

 

1. Sve potrebne informacije možete pronaći na internet prezentaciji Agencije za privredne registre Republike Srbije  www.apr.gov.rs
2. Kad uđete na sajt idite na polje „Udruženja, Društva i Savezi u oblasti sporta“. Tu možete videti sve informacije potrebne za preregistraciju, kao
i pronaći „Obrazac za prijavu“. Kad uđete na Obrazac idete na „Prijava za upis prevođenja u Registar“. Prijavu možete ili popuniti online, pa je
pounjenu odštampati, ili je možete preuzeti, odštampati i popuniti rukom.
3. Ukoliko popunjavate online postupak je sledeći:
– PODACI I UDRUŽENJU, DRUŠTVU ILI SAVEZU U OBLASTI SPORTA:
Oblik organizovanja: označiti „Sportsko udruženje“ (može da se desi da prilikom štampanja ovo polje ne bude označeno, tako da kada odštampate
popunjenu prijavu proverite da li je ovo polje popunjeno i ako nije popunite ga rukom).
Naziv udruženje i ostale podatke o klubu popuniti prema podacima kluba.
Podsećam vas da naziv kluba mora biti ispisan ćirilicom.
– KONTAKT PODACI:
Popuniti
– PODACI O ZASTUPNIKU:
Popuniti  podatke o licu ovlašćenom za zastupanje (ne morate popunjavati polje „Broj pasoša“ i „Država izdavanja“ )
– GRANA SPORTA:
Kik boks
– PREDVIĐENO VREME ZA KOJE SE UDRUŽENJE, DRUŠTVO ILI SAVEZ U OBLASTI SPORTA OSNIVA:
Obeležiti polje „Neograničeno“ (isto važi kao za polje „Oblik organizovanja“, može da se desi da nakon štampanja ne bude obeleženo).
– UPIS ČLANSTVA U SAVEZU ILI DRUGOJ ASOCIJACIJI U ZEMLJI I INOSTRANSTVU:
Kik boks savez Srbije
– UPIS ZABELEŠKE PODATAKA BITNE ZA PRAVNI PROMET I PODACI O OGRANKU:
Ne popunjavati!
– NAČIN NA KOJI ĆE BITI IZVRŠENO DOSTAVLJANJE ODLUKE REGISTRATORA:
Preporučujem polje „Lično u organizacionoj jedinici APR-a“ ili za klubove iz Beograda „Lično u Beogradu, u sedištu APR-a“
– DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU:
1. Fotokopija starog Statuta (mora biti sa pečatom Ministarstva na svakoj stranici). Ukoliko ga nemate možete ga pronaći u Ministarstvu.
2. Fotokopija Rešenja o Registraciji izdate od Ministarstva omladine isporta
3. Fotokopija lične karte
4. Odluka o izboru, odnosno imenovanju zastupnika (u prilogu Vam je primerak odluke, samo Vas obaveštavam da odluka o izboru predsednika,
odnosno zastupnika mora biti sa datumom nakon stupanja na snagu Zakona o sportu, 12. 04. 2011.).
5. Tri primerka novog Statuta (u prilogu je primerak Statuta Kik boks kluba koji je usaglašen sa Statutom KBSS, statutom Sportskog saveza Srbije
i Zakonom o sportu, pa ga kao takvog možete iskoristiti za izradu Vašeg Statuta).
– PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE:
Zastupnik: Popunjavate isto kao za Zastupnika
– DELATNOST UDRUŽENJA, DRUŠTAVA I SAVEZA, U OBLASTI SPORTA:
Označiti šifru „9312-delatnost sportskih klubova“
4. Prilikom registracije/preregistracije NE PLAĆA SE nikakva naknada. Kada predate prijavu u APR odgovor bi trebalo da dobijete najkasnije u roku od tri nedelje. Već nakon pet radnih dana od dana podnošenja Prijave možete proveriti da li ste sve uradili na odgovarajući način ulaskom na deo „Pretraga podataka – Pretraga zaključaka“. Kada dođete tu idete na broj predmeta i ukucate broj predmeta koji ste dobili prilikom podnošenja prijave.

Molim Vas da preregistraciju izvršite u što skorijem roku jer nakon toga sva sportska udruženja će morati do istog roka, 12. 04. 2012. izvršiti registraciju u Ministrastvu omladine i sporta Republike Srbije.

Dokumentacija za Ministarstvo je mnogo većeg obima od ove za APR. Uputstvo za prijavu u Ministarstvo ćete dobiti od sekretarijata Kik boks saveza Srbije tokom januara 2012.

Za sve potrebne informacije molim Vas da se obratite sekretarijatu Kik boks saveza Srbije na poznatu adresu ili meni lično.

 

Preuzmite i sledeće fajlove:
Nacrt statuta kik boks kluba
Odluka o imenovanju predsednika

 

Sportski pozdrav
Srđan Bugarčić, generalni sekretar KBS Srbije

X